GDPR

...vše co potřebujete vědět o Nařízení Rady EU 2016/679Co je to GDPR?

General Data Protection Regulation. Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Reguluje zpracování osobních údajů fyzických osob. Do stávajících systémů ochrany osobních dat zavádí celou řadu nových povinností a zásadním způsobem zpřísňuje pravidla jejich správy.

Koho se GDPR týká?

Nařízením GDPR se musí řídit všechny subjekty, které jsou správci a zpracovatelé osobních dat. Vymezení pojmu osobních dat je přitom poměrně široké a zahrnuje např. i technické údaje typu e-mailová adresa, IP adresa, cookies, aj.
GDPR se tak dotýká velmi širokého okruhu jak komerčních subjektů, tak i orgánů státní správy nebo samosprávy nebo jimi zřizovaných organizací. Všech, kteří pracují s osobními údaji občanů EU. Stejně tak i samotných občanů EU, kteří se mohou nyní velmi účinně bránit proti neoprávněnému zacházení s jejich osobními daty.
GDPR se týká nás všech.

Jaké jsou pokuty při nedodržení nařízení?

 • Až 20 milionů EUR
 • Jedná-li se o podnik, až 4 % celkového ročního obratu celosvětově za předchozí finanční rok

Z výše uvedených možností bude vždy vybrána ta, která znamená vyšší pokutu.

Navíc hrozí riziko soukromoprávních žalob na náhradu majetkové či nemajetkové újmy.

Jaké jsou hlavní povinnosti vyplývající z GDPR?

 • Provádět analýzu rizik posouzení dopadu činnosti na ochranu osobních údajů
 • Spolupracovat s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
 • Vést záznamy o zpracováních osobních údajů
 • Včas detekovat, analyzovat a ohlašovat případy narušení bezpečnosti
 • Jmenovat pověřence ochrany osobních údajů - Data Protection Officer (DPO)
 • Zajistit práva fyzických osob (právo být zapomenut, právo na přenositelnost,
  právo přístupu)

V praxi to znamená provedení celé řady systémových změn uvnitř organizace.
Navíc pro mnoho komerčních subjektů, které jsou certifikovány podle mezinárodních standardů, například ISO 9001, ISO 27001, aj., to znamená provedení revize stávajících systémů řízení.

Kdo je odpovědný za splnění všech požadavků GDPR?

Nejvyšší vedení každé organizace.
V případě selhání při zajištění shody s požadavky GDPR, hrozí tzv. "odpovědným osobám"
i trestněprávní odpovědnost dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (ve znění novely č. 183/2016 Sb.)

Odpovědnou osobou jsou dle tohoto zákona:
 • statutární orgán nebo člen statutárního orgánu ten, kdo vykonává rozhodující vliv
 • zaměstnanec nebo osoba ve vedoucím postavení

Kdy se to celé spustí?

Nařízení GDPR je již platné od 24. května 2016. Účinné začne být od 25. května 2018.

Co je třeba udělat a kde začít?

 • Seznámit se s problematikou GDPR.

Jak Vám můžeme pomoci?

 • GDPR Workshop
 • Uvědomit si, KDE jsme nyní a co nám chybí, CO, KDO a KDY musí udělat, abychom se dostali k cílovému stavu a KOLIK nás to vše bude stát.
 • GDPR Maturity Assessment
  Analýza stávajícího stavu souladu
  s GDPR, identifikace případných nedostatků, návrh opatření (roadmapa) a doporučení postupu pro zajištění shody včetně vyčíslení nákladů.
 • Jmenovat pověřence ochrany osobních údajů (DPO - Data Protection Officer).
 • Zajištění externího DPO
  Náš certifikovaný konzultant poskytne Vašemu internímu DPO podporu nebo může jeho roli dočasně či trvale zcela převzít.
 • Implementovat GDPR v oblasti procesní, organizační, smluvní a technické (ICT technologie), včetně proškolení vybraných zaměstnanců.
 • Odborné kompetence a SW podpora
  Tým zkušených expertů poskytuje konzultační, metodickou, právní a ICT podporu spolu s dodávkou software pro řízení rizik a auditů.
 • Auditovat, auditovat, auditovat...
  Eliminujte riziko sankcí na minimum. Vedle průběžných interních auditů nastavte již při implementaci GDPR i systém pravidelných externích auditů. Ty vám pomohou udržet nezávislost při rozhodování a poskytnou
  objektivní zpětnou vazbu pro DPO.
  V případě kontroly, či konfrontace ze strany ÚOOÚ, jsou výstupy
  z certifikovaného auditu
  pro kontrolovanou organizaci významný "důkazní materiál". Budete tak schopni prokázat, že jste udělali vše proto,
  aby systém fungoval. To pak velmi oceníte zejména tehdy, kdy by
  v praxi cokoliv selhalo při zajištění shody s GDPR.
 • GDPR Audit
  Pravidelně, zpravidla 1x ročně, provádíme certifikační audit.
  Výstupní zpráva identifikuje rizikové oblasti, způsoby vypořádání se, výsledky realizovaných opatření a další užitečné informace pro neustálé zlepšování implementovaného GDPR systému.
  V případě shody je certifikační audit potvrzen certifikátem shody.
  Externí audit je ochranou před "provozní slepotou". Zároveň pomáhá udržet krok s regulačními novelami. Poskytuje tak garanci, že celý systém je neustále provozován v efektivním režimu.

Proč spolupracovat s námi ?

Již rok se věnujeme implementacím integrovaných systémů řízení. Procesní řízení hraje v našem přístupu zásadní roli coby klíčový integrační element všech těchto systémů. Žijeme procesy.
A celé GDPR je především o správně nastavených a fungujících procesech.
O procesech propojených na organizační struktury, lidské zdroje, externí či interní požadavky (nařízení, směrnice, zákony, normy, aj.), data, informační systémy, které data spravují a infrastrukturu, na které jsou tyto systémy provozovány. Garantem za procesní oblast je zkušený konzultant a DPO (Data Protection Officer)
           S námi máte jistotu, že GDPR postihnete v celé jeho obrovské komplexnosti. Nevidíme pouze špičku pomyslného ledovce, jež skýtají pohledy čistě právní nebo technické. Společně odkryjeme vše podstatné, co se skrývá pod hladinou.

Thomas Hofmeister

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.